Chairs

Naveen Pemmaraju
USA

Bio

Claire Harrison
UK

Bio

Ruben Mesa
USA

Bio

Faculty

Prithviraj Bose
USA

Bio

Angela Fleischman
USA

Bio

Aaron Gerds
USA

Bio

Jason Gotlib
USA

Ian Hitchcock
UK

Bio

Gabriela Hobbs
USA

Bio

Ronald Hoffman
USA

Bio

Tania Jain
USA

Bio

Joseph Khoury
USA

Bio

Jean-Jacques Kiladjian
France

Steffen Koschmieder
Germany

Bio

Nicole Kucine
USA

Andrew Kuykendall
USA

Bio

Sanam Loghavi
USA

Bio

Lucia Masarova
USA

Bio

John Mascarenhas
USA

Bio

Laura Michaelis
USA

Kamran Mirza
USA

Bio

Ann Mullally
USA

Bio

Jyoti Nangalia
UK

Stephen Oh
USA

Bio

Mrinal Patnaik
USA

Bio

Deepti Radia
UK

Bio

Raajit Rampal
USA

Andreas Reiter
Germany

Bio

Susan Robinson
UK

Bio

Daniel Royston
UK

Bio

Richard Silver
USA

Bio

Jerry Spivak
USA

Bio

David Steensma
USA

Bio

Brady Stein
USA

Alessandro Vannucchi
Italy

Bio

Srdan Verstovsek
USA

Bio

Daniel Wiseman
UK

Bio

Ibrahim Yakoub-Agha
France

Bio